Inicjatywy

Inicjatywy gospodarcze

Menadżer Innowacji

31 marca 2016 r. organizujemy i realizujmy I edycję ogólnopolskiego Konkursu „Menadżera Innowacji” w kopalni GUIDO w Zabrzu.

Zobacz: http://www.menadzer-innowacji.pl/ oraz Archiwum KRZ


31 marca - 1 kwietnia 2016 współorganizujemy II Światowy Kongres Klastrów - I Cluster World Congress w Dąbrowie Górniczej

Zobacz: http://clusterworldcongress.com/; Archiwum KRZ


24.03.2015 - 26.03.2015 współorganizujemy I Światowy Kongres Klastrów - I Cluster World Congress w Dąbrowie Górniczej pod hasłem przewodnim: „XXI wiek – stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”.

Zobacz : http://clusterworldcongress.com/; Archiwum KRZ


Listopad 2013 - styczeń 2014 zainicjowaliśmy powstanie Klastra Południe, który w lutym 2014 roku został powołany pod nazwą Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska - Polish Cluster for Innovations and Environment(PCIE) . Zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia zostaje jego koordynatorem.


2004 - 2012 Liczne konferencje gospodarcze: organizacja, współorganizacja lub uczestnictwo w spotkaniach w regionie, w kraju i zagranicą. M.in. Europejskie Spotkania Gospodarcze, Warsztaty Studialnych – „Park technologiczny jako instrument rozwoju regionalnego i lokalnego” oraz organizacja Kongresu Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej w 2013 roku.


Marzec 2004 r. zostaje zakończone Studium Wykonalności, Biznes Plan oraz Raport Oddziaływania na środowisko Parku Przemysłowo - Technologicznego „Zagłębie.

Rdzeń przedsięwzięcia „Zagłębie 2003 plus” jest podstawą aplikacji w 2003 roku gminy Będzin do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dotacje na wykonanie Studium Wykonalności i Biznes Planu Spółki Zarządzającej Parkiem Naukowo –Technologicznym „Zagłębie”. Konkurs zostaje pozytywnie rozstrzygnięty. Gmina Będzin otrzymuje dotację w wysokości 30 tys. euro.


Październik 2003 r. zorganizowaliśmy Zagłębiowskie Sympozjum Gospodarcze „Rok 2004 w Zagłębiu. Upadek gospodarczy czy rozwój”. W sympozjum wzięło udział ponad 90 uczestników reprezentujących zagłębiowskie gminy, przedsiębiorstwa, firmy i instytucje.

Konkluzja główna Sympozjum brzmiała, że bez aktywnej polityki gospodarczej sytuacja społeczno-gospodarcza będzie się gwałtownie pogarszać, a równocześnie niemożliwe będzie pełne wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej. Za szczególnie ważny element tworzenia nowej struktury konkurencyjności uznano rozwój przedsięwzięcia o ponadgminnym charakterze w ramach publiczno-prywatnego partnerstwa o nazwie Park Przemysłowo-Technologiczny „Zagłębie”. Liderem projektu i głównym koordynatorem jest miasto Będzin, a jednostką zarządzającą Komitet Rozwoju Zagłębia.


Menadżer Zagłębia

Odbyło się piętnaście corocznych edycji Konkursu „Menadżer Zagłębia”. Nagrody przyznawano za działalność firm, szkół wyższych, placówek edukacyjnych, klastrów, samorządów i instytucji publicznych w roku poprzedającym kolejną edycję konkursu roku. Wysoka Kapituła oceniała wynik finansowy firmy lub instytucji kandydata do tytułu „Menadżera Zagłębia” oraz jej działalność na rzecz środowiska (np. działalność charytatywną czy sponsorską dedykowaną organizacjom pozarządowym). Równocześnie przyznawano certyfikaty „Europejski Standard" oraz ekologiczny „Grunt to zdrowie”

Historia Konkursu i laureaci: www.mz.waclawik.eu


Kwiecień 2003 r. w Urzędzie Miejskim w Będzinie zorganizowaliśmy Zagłębiowskie Forum Przedsiębiorczości, którego gospodarzem był prezydent Będzina. Na nasze zaproszenie na Forum przybyło ok. 50 przedstawicieli biznesu, samorządów, izb i organizacji gospodarczych Powiatów Będzińskiego i Zawierciańskiego, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna i Sosnowca. Była to pierwsza próba powołania zagłębiowskiego klastra pod nazwą Konfederacja Samorządu Gospodarczego.


Projekt Przedsięwzięcia Innowacji i Rozwoju „Zagłębie 2003 Plus” (autorstwa dr Wojciecha Błasiaka i Grzegorza Wacławika) podczas organizowanych przez nas konferencji i licznych spotkan zyskiwał zainteresowanie i zwolenników. Był to jeden z pierwszych (jeśli nie pierwszy i jedyny) taki projekt w Polsce, który zakładał stworzenie w oparciu o kapitał regionalny i pieniądze unijne nowoczesnej, innowacyjnej infrastruktury rozwoju regionu Polski. W naszym przypadku Zagłębau Dąbrowskiego. Jego rdzeniem był Park Technologiczny „Zagłębie”.

Schemat
Schemat programu sterującego

Zawarliśmy porozumienie z gminą Dabrowa Górnicza, wskutek którego Projekt „Zagłębie 2003 plus” został zgłoszony przez Dąbrowę Górniczą do Bazy Projektów "Partner" Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (powstałej w okresie przedakcesyjnym) 


Seminaria i konferencje gospodarcze

Październik 2001 - organizujemy pierwsze seminarium gospodarcze „Zagłębiowskie Wyzwania”, gdzie po raz pierwszy prezentujemy Przedsięwzięcie Innowacji i Rozwoju „Zagłębie 2003 plus". Uczestniczą w nim podmioty z całego regionu.

Wydanie specjalne „Pulsu Zagłębia”
z okaji seminarium „Zagłębiowskie Wyzwania”